NOVO - Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

U Narodnim novinama broj 75/2020 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave. 


Mijenja se odredba koja određuje starost dijela ažuriranih popratnih dokumenata – potvrda o nekažnjavanju i potvrda o nepostojanju poreznog duga.


U četvrtak, 9.7. stupaju na snagu izmjene i dopune ovog Pravilnika koji definira:

- izvadak iz kaznene evidencije ili jednakovrijedni dokumenti (dokumenti iz čl. 265. st. 1. t. 1. ZJN2016) - smatraju se ažurirani ako nisu stariji više od 6 mjeseci od dana početka postupka javne nabave

- potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela / izvadak iz sudskog registra ili potvrda trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela / izjava pod prisegom ili izjava davatelja s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ...(dokumenti iz čl. 265. st. 1. t. 2. i 3. i st. 2. ZJN2016) - smatraju se ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave


Edukacije