Zakon o javnoj nabavi 2016 - Partnerstvo za inovacije

Prema odredbama novog ZJN-a iz prosinca 2016. uveden je potpuni novi postupak javne nabave naziva Partnerstvo za inovacije upravo zato jer za cilj ima razvoj inovativne robe, usluga ili radova i konačno njihovu kupnju pod uvjetom da su u skladu s razinama izvedbe i maksimalnim troškovima dogovorenim između javnog naručitelja i sudionika.

Partnerstvo za inovacije mogu koristiti javni naručitelji temeljem članka 85. a sektorski naručitelji temeljem članka 356. ZJN-a 2016.

Naručitelj odabire ovaj postupak javne nabave  u slučaju kada  prethodnim  istraživanjem  i analizom tržišta ( članci198. i 199. ZJN-a 2016. ) utvrdi  da  na  tržištu  ne  postoje odgovarajuće robe, usluge ili radovi koji mogu zadovoljiti njegove potrebe.


FAZE POSTUPKA

Početak   postupka   kojim   javni   naručitelj  dodjeljuje  ugovor  o  partnerstvu  za  inovaciju započinje slanjem  poziva  na  nadmetanje.

U dokumentaciji o nabavi javni naručitelj je obvezan odrediti potrebu za inovativnom robom, uslugom ili radovima i navesti minimalne zahtjeve i kriterije koje sve ponude trebaju zadovoljiti. Također  se  već  u dokumentaciji  o  nabavi  mora  odrediti  na  koji  način  će  se  urediti  prava intelektualnog vlasništva.

U partnerstvu za inovacije svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti zahtjev za sudjelovanje u roku za dostavu zahtjeva (propisano člankom 229. i 236. ZJN-a 2016.).

Javni naručitelj ocjenjuje pravodobno dostavljene zahtjeve za sudjelovanje na temelju uvjeta i zahtjeva dokumentacije o nabavi te o tome sastavlja zapisnik.

Natjecateljima koji neće biti pozvani na sudjelovanje u partnerstvu  javni naručitelj je obvezan dostaviti odluku o nedopustivosti sudjelovanja.


Partnerstvo za inovacije provodi se kroz uzastopne faze pregovaranja.

Inicijalnu  ponudu  mogu  dostaviti  samo  oni  natjecatelji  koje javni naručitelj pozove na dostavu inicijalne ponude.

U fazi pregovora (prema 124. -127. ZJN-a 2016.) javni  naručitelj  može pregovarati  o inicijalnim  i svim  sljedećim  ponudama  s  ponuditeljima  kako  bi  poboljšali  njihov  sadržaj, osim  u slučaju konačne  ponude.

O  minimalnim  zahtjevima i kriterijima za dodjelu ugovora, koje je obvezno navesti u dokumentaciji o nabavi, ne može se pregovarati.

O vođenju pregovora javni naručitelj  dužan  je sastavljati zapisnik čiji će se sadržaj, način izrade i dostave propisati pravilnikom od strane ministarstva gospodarstva.

U  fazi  pregovora  javni  naručitelj  obvezan  je  osigurati  jednako  postupanje  prema  svim ponuditeljima  te  ne smije  pružati  informacije  na  diskriminirajući  način,  a  kako  bi  se  moglo pogodovati  pojedinim  ponuditeljima  na štetu drugih.

Javni  naručitelj  obvezan  je  ponuditeljima  koji  neće  biti  pozvani  u  sljedeću  fazu  postupka dostaviti  odluku  o  odbijanju  ponude, a ponuditeljima čije ponude nisu odbijene obvezan je u pisanom obliku istovremeno dostaviti obavijest o svim izmjenama tehničkih specifikacija ili druge dokumentacije o nabavi te, ukoliko je potrebno, ostaviti ponuditeljima dovoljno vremena za izradu i podnošenje izmijenjenih ponuda.

U konačnoj fazi pregovora javni naručitelj obvezan je preostale ponuditelje obavijestiti o zaključenju pregovora i odrediti jedinstveni rok za podnošenje bilo kakvih novih ili pak revidiranih ponuda.

U   partnerstvu   za   inovacije   kriterij  odabira   ponude   je   isključivo   najbolji   omjer   cijene   i kvalitete,  ( 130.  ZJN-a 2016.); primjenjuju se dakle kvalitativni kriteriji koji   se   odnose  na sposobnost natjecatelja u području istraživanja i razvoja te razvoju i  provedbi  inovativnih  rješenja.

Završna faza i ovog postupka javne nabave, je izvršnost odluke o odabiru ili odluka o poništenju.

Kako bi bili upoznati s inovacijama i izmjenama u postupcima javne nabave, pozivamo vas da nas pratite u slijedećem čitanju i dođete na edukaciju iz javne nabave -