Izazovi - oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

Oslanjanje ≠ podugovaranje

Oslanjanje na sposobnost drugog gospodarskog subjekta i podugovaranje prema Zakonu jesu dva različita instituta, iako ponekad nije sasvim jasno kada ponuditelji mogu koristiti koji od ova dva instituta.
Naime, u praksi postoje slučajevi da su gospodarski subjekt isključeni iz postupka javne nabave jer su se oslonili na drugi gospodarski subjekt radi ispunjavanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, obzirom da su naručitelji smatrali da su ti gospodarski subjekti u postupcima trebali sudjelovati kao podugovaratelji.

Prilikom propisivanja odredbi o oslanjanju, bitno je znati da je moguće oslanjati se na druge GS vezano uz ispunjavanje uvjeta ekonomske i financijske te tehničke i stručne sposobnosti sukladno čl. 273 ZJN.
Naručitelji ne smiju ograničavati mogućnost oslanjanja.

Što je posebno važno kod projekata financiranih iz EU fondova?


Prema Safu uputi  sukladno čl. 273. st. 2. ZJN 2016 GS se može u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije iz članka 268. stavka 1. točke 8. Zakona ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži. Ukoliko se ponuditelj oslanja na referencu drugog subjekta (odnosno potvrdu o urednom ispunjenju) djelomično ili u cijelosti, taj GS mora sudjelovati u izvršenju ugovora.

Ukoliko se oslanja na stručno iskustvo (stručnjake koji su resurs drugog subjekta) taj stručnjak mora biti angažiran u izvođenju ugovora o javnoj nabavi. Temeljeno na praksi DKOM-a, postotak sudjelovanja ne smije biti zanemariv. Postoji više rješenja koja to potvrđuju, primjerice KLASA: UP/II-034-02/19/01/177, URBROJ: 354-01/19-8 od 29.3.2019. Ukoliko GS na kojega se ponuditelj u cijelosti oslanja sudjeluje u izvršenju ugovora u neznatnom dijelu ili taj GS uopće ne sudjeluje u izvršenju ugovora, isto predstavlja nepravilnost koja za posljedicu ima određivanje financijske korekcije.

NAPOMENA Dokaz o poštivanju navedene zakonske odredbe obavezno će se tražiti tijekom ex-post provjere i naručitelji, korisnici bespovratnih sredstava moraju moći na adekvatan način dokazati da je predmetna odredba poštivana tijekom izvršenja ugovora te na koji način. Nadalje, korisnici moraju osigurati poštivanje predmetne odredbe tijekom cijelog trajanja izvršenja ugovora o javnoj nabavi.

Navedeni članak i stavak potrebno je samo izrijekom navesti u DON, a ne dodatno ga raspisivati ili mijenjati. Ponuditeljima ostaje na dispoziciji da jasno navedu u kojem dijelu propisanih kriterija vezanih uz tražene obrazovne i stručne kvalifikacije i stručno iskustvo će se osloniti na kojeg GS te u kojem dijelu će ti GS biti angažirani u okviru pružanja usluga za koje je sposobnost tražena.

Oslanjanje u slučaju zajednice gospodarskih subjekata


Ako se ponuditelj oslanja na člana zajednice g. subjekata glede stručnog iskustva mora li taj član izvršavati dio predmeta nabave?
Mora!


jednako kao i kad se ponuditelj oslanja na drugi gospodarski subjekt KLASA: UP/II-034-02/18-01/311

Ako se ponuditelj oslanja na člana zajednice g. subjekata mora li dostaviti izjavu da će taj član staviti na raspolaganje svoje resurse?
Ne mora!


Više o izazovima oslanjanja i podugovaranja na edukaciji. Brza prijava ovdje!