Kako obnoviti certifikat iz javne nabave [2022] - Pravilnik o izobrazbi

Što je uopće certifikat iz JAVNE NABAVE?

Prvi i temeljni pojam Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave: 

1. Certifikat je potvrda koja se izdaje temeljem uspješno položenog ispita, a kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave. Certifikat se izdaje i obnavlja temeljem stjecanja i dopunjavanja znanja, vještina i sposobnosti kroz programe izobrazbe i redovito usavršavanje propisano ovim Pravilnikom.

Izdaje se na rok od tri godine, pri čemu se kao datum početka važenja certifikata određuje datum uspješnog polaganja pisanog ispita u sklopu Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave. Certifikat se obnavlja temeljem redovitog usavršavanja i to onim nositeljima certifikata koji su tijekom važenja certifikata ostvarili 32 sata redovitog usavršavanja.


Potom slijedi:

2. e-Izobrazba je baza podataka koju elektroničkim sredstvima komunikacije u računalnom sustavu vodi središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave za potrebe izobrazbe u području javne nabave (link:  https://egradani-izobrazba.mingo.hr/ )

Programsko rješenje tj. sustav  „e-Izobrazba u javnoj nabavi“  omogućava između ostalog i obnovu certifikata u području javne nabave.3. Izobrazba je stjecanje znanja i vještina te sposobnosti u području javne nabave, radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama, a sastoji se od SPECIJALISTIČKOG PROGRAMA IZOBRAZBE I PROGRAMA USAVRŠAVANJA. 

Navedeni Program izobrazbe provodi se prema nastavnom programu propisanim ovim Pravilnikom i to u trajanju od 50 nastavnih sati, po 45 minuta. 

Pravilnikom je propisano također kako se nastavni program sastoji od predavanja i vježbi čime se polaznicima prenose teorijska,ali i praktična znanja, pa se tako minimalno 30% sadržaja predviđenog nastavnim programom obavezno provodi kroz vježbe, studije slučaja, primjere iz prakse i slično.

4. Za nastavni program utvrđen je sljedeći sadržaj:


1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH i EU

2. Načela javne nabave

3. Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi

4. Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

5. Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja

6. Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima

7. Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja

8. Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima

Početak i odabir postupka javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave

Ograničeni postupak javne nabave

Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom proziva na nadmetanje

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

Posebni režimi nabave

9. Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu

Okvirni sporazum

Dinamički sustav nabave

Elektronička dražba

Elektronički katalog

Sustav kvalifikacije

10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima

Oblik i sadržaj

Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije

Objave javne nabave

11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima

Osnove za isključenje gospodarskog subjekata

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

12. Kriterij za odabir ponude

13. Ponuda – s praktičnim primjerima

Oblik i sadržaj

Zaprimanje i otvaranje

Postupak pregleda i ocjene ponuda

14. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima

15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja

16. Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s praktičnim primjerima

17. Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave

18. Održiva i zelena javna nabava

19. Vježba provedbe postupka javne nabave – minimalno 4 nastavna sataUkoliko ste nositelj certifikata u području javne nabave, sigurno Vas zanima postupak obnavljanja. 

Postupak obnavljanja UKRATKO: 


Pohađanjem programa redovitog usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata.
 
Sukladno tome, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata.
 
Programi usavršavanja provode se u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice):

poludnevni - 4 nastavna sata
jednodnevni - 8 nastavnih sati
dvodnevni - 16 nastavnih sati.

Popis programa redovitog usavršavanja nađite OVDJE.


NOVO: Od 3. rujna 2018. REGISTRACIJA POLAZNIKA i OBNAVLJANJE CERTIFIKATA obavlja se putem aplikacije na novom  Portalu za izobrazbu u području javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: 

"e-Izobrazba u javnoj nabavi" 

Ministarstvo gospodarstva je na portalu javne nabave objavilo na koji se način to može uraditi, gdje sukladno članku 197.  Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. Stoga su Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 65/17) link,  propisani uvjeti za izdavanje certifikata i obnavljanje certifkata.

(5) Uz zahtjev za obnavljanje certifikata obvezno se prilažu i preslike potvrda o pohađanju programa usavršavanja pohađanih za vrijeme trajanja važećeg certifikata i dokaze o postojanju razloga iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika, ako je primjenjivo.

(6) Certifikat se neće obnoviti ako osoba ne ispuni uvjete iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika ili ne dostavi dokaze o postojanju razloga iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju zahtjeva s nepotpunim podacima i dokumentima, središnje tijelo za javnu nabavu zatražit će dopunu podataka u roku ne dužem od 5 radnih dana.


Detaljnije: ➡️STRANICE UPRAVE ZA POLITIKU JAVNE NABAVE

Detaljne Upute za polaznike: ➡️ KLIK NA LINK

Detaljne Upute za trenere i stručne osobe: ➡️ KLIK NA LINK

izvor: javnanabava.hr