NOVO - EU pragovi od siječnja 2024.

Kao i u razdobljima do sada, Europska komisija je, nakon dvije godine koliko su vrijedili zadnji pragovi, donijela nove obvezujuće uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi, odnosno odredila je nove financijske granice za postupke velike vrijednosti a nastavno na fluktuacije valuta u Europskoj uniji.


Sljedećim uredbama su definirani novi vrijednosni pragovi:


            ü Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2497 od 15. studenog 2023. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog         parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za koncesije

ü Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2495 od 15. studenoga 2023. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga te projektne natječaje

ü Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2496 od 15. studenog 2023. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga te projektne natječaje

ü Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2510 od 15. studenog 2023. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pragova za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga


Novi pragovi su u primjeni od 01. siječnja 2024. godine s obzirom da trenutno važeće uredbe kao i pragovi prestaju vrijediti nakon 31. prosinca 2023. godine.


Zakonodavac obvezuje obveznike javne nabave o valjanom određivanju procijenjene vrijednosti nabave i to u trenutku početka postupka javne nabave. Kako bi naručitelji mogli pravilno odrediti je li postupak male ili velike vrijednosti moraju biti upoznati s odredbama koje će biti na snazi od početka iduće godine.

Shodno tome, postojeći pragovi se zamjenjuju novima, tek ponešto većima u odnosu na do sada važeće i to iz razloga usklađenja s odnosno revidiranja pragova iz direktiva.

Razdoblje primjene novih pragova je od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2025. godine.

Novi pragovi se obvezno primjenjuju na nabavu roba, radova i usluga koji procijenjenim vrijednostima prelaze propisane minimalne (nacionalne) financijske pragove, uz potrebu za oglašavanjem postupaka i u TED-u - Službenom listu Europske unije (Officional Journal of the European Union – OJEU).

Uz tekst Uredbi je objavljena i Komunikacija Komisije – Odgovarajuće vrijednosti pragova u Direktivama 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, u odgovarajućim vrijednostima u drugim valutama, među kojima i u hrvatskim kunama, i to temeljem ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ.


Pragovi za društvene i druge posebne usluge nisu mijenjane, dok se europski pragovi za ostale nabave razlikuju ovisno o kojem se naručitelju radi kao i o predmetu nabave (roba, radovi ili usluga), a kako je vidljivo u donjoj tablici. Usporedbe radi, tablica sadrži i podatke za prijašnja dva razdoblja važenja pragova.

Napomene radi, Direktiva 2014/24/EU u članku 2. daje sljedeće definicije obveznika javne nabave:

1.    „javni naručitelj” znači država, regionalne ili lokalne vlasti, javnopravna tijela, udruženja koja je osnovala jedna ili nekoliko takvih vlasti ili jedno ili nekoliko takvih javnopravnih tijela;

2.    „tijela središnje države” znači javni naručitelji navedeni u Prilogu I.[1] te, ako su na nacionalnoj razini izvršeni ispravci ili izmjene, njihovi sljednici;

3.    „decentralizirani javni naručitelji” znači svi javni naručitelji koji nisu tijela središnje države;

4.    „javnopravna tijela” znači tijela koja posjeduju sve od sljedećih značajki:a)    uspostavljena su posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, a nisu industrijske ili trgovačke naravi;

b)    imaju pravnu osobnost; i

c)    većim dijelom financira ih država, regionalna ili lokalna tijela ili druga javnopravna tijela ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane tih tijela ili imaju upravni, upraviteljski ili nadzorni odbor, a više od polovice članova tih odbora imenovala je država, regionalna ili lokalna tijela ili druga javnopravna tijela.[1] Popis naveden i u Prilogu I. Zakona o javnoj nabavi (Hrvatski sabor, predsjednik RH, Ured predsjednika RH, Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, VRH, stručne službe VRH, ministarstva, središnji državni uredi, uredi državne uprave u županijama, Ustavni sud RH, Vrhovni sud RH, sudovi, DSV, državna odvjetništva, Državno odvjetničko vijeće, pravobraniteljstva, DKOM, HNB, agencije kojima je osnivač RH, DUR 

Edukacije