Pravna zaštita u području javne nabave – pravo na žalbu pri DKOM-u

Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave (NN 117/03) osnovana je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).  Idući Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN 21/2010) kaže da je DKOM je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, potom slijedi Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN 18/13) čime se uređuje nadležnost DKOM-a. 

Ipak godinu dana kasnije objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN 74/14 od 18. lipnja 2014.), a stupa na snagu 26. lipnja 2014.

Ovim je zakonodavnim okvirom u sustavu javne nabave uvedena i jedinstvena pravna zaštita u nadležnosti DKOM-a. 

 

PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

Pravna zaštita javne nabave (pravo na žalbu) uređena je  Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i Zakonom o javnoj nabavi (ZJN 2016), u glavi četvrtoj, regulirana odredbama članaka 398. do 435. 

Sukladno odredbama članka 434. ZJN 2016 pravna zaštita protiv odluka Državne komisije osigurana je kroz mogućnost pokretanja upravnog spora pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Izjavljivanje žalbe

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17) propisuje oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH te druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom. Temeljem navedenog Pravilnika u EOJN-u RH izrađen je modul e-žalba. Modul je u funkciji od 1. siječnja 2018.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Počevši od 1. siječnja 2018. godine, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave moguće je izjaviti žalbu putem međusobno povezanih informatičkih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (sustav e-Žalba). 

Ovdje detaljnije objašnjen postupak u EOJN RH (link)


Mogućnost izjavljivanja elektroničke žalbe predviđena je ZJN 2016, dok je oblik i način dostave žalbe  elektroničkim sredstvima komunikacije detaljnije uređen Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine“, broj 101/17.).


Sukladno članku 426. Zakona o javnoj nabavi, stranke žalbenog postupka imaju pravo

očitovati se o zahtjevima i navodima druge strane i predložiti dokaze te Državna komisija

svakoj stranci dostavlja podneske kojima se raspravlja o glavnoj stvari ili predlažu nove

činjenice i dokazi.


Državna komisija u žalbenim postupcima u kojima je zaprimljena žalba putem

sustava e-Žalba, sukladno članku 3. stavak 9. Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi,

zaključke strankama prvenstveno dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem

sustava e-Žalba.


Način i vrijeme dostave podnesaka uređeno je odredbama članka 3. stavka 4. i 5.

Pravilnika o elektroničkoj žalbi, a prema kojima se smatra da je dostava Državnoj komisiji,

odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na

poslužitelju EOJN RH, te sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi, što

se na odgovarajući način primjenjuje i na druge podneske, strankama žalbenog postupka u

njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu

elektroničke pošte.


Sukladno naprijed navedenome, stranke žalbenog postupka dužne su voditi brigu o

zaprimljenoj elektroničkoj pošti na poslužitelju EOJN RH i paziti na pravodobno davanje

očitovanja u žalbenom postupku, a koje može biti od utjecaja na rješenje stvari.


Pravo na izjavljivanje žalbe DKOM-u 

Ima ga svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili natječaja i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, kao i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.


Rokovi za izjavljivanje žalbe

Žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Za ostale postupke pogledajte na stranici Državne komisije (DKOM-a).


Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenom nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

U slučaju usvajanja žalbe, Državna komisija će svojom odlukom naložiti naručitelju plaćanje troškova žalbenog postupka žalitelju u roku od 8 dana od dana primitka odluke Državne komisije.


Uslijed velikog porasta broja žalbi i objektivne opterećenosti DKOM - a, zakonodavac je kao jednu od mjera za smanjenje broja žalbi izmjenama Zakona o javnoj nabavi od 2013. godine podigao iznose naknada za vođenje žalbenog postupka u rasponu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.

Neželjena posljedica bila je da je pristup pravnoj zaštiti zbog visine naknade znatno sužen malim i srednjim poduzetnicima koji jednostavno nisu mogli ili htjeli riskirati iznos naknade za uspjeh u žalbenom postupku.To je vidljivo iz niza žalbi koje su upućene od strane žalitelja koji nisu učestale stranke u postupcima pred DKOM-om a za koje kasnije nije plaćena naknada.


Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave koji je stupio na snagu 26. lipnja 2014. donio je  bitne promjene po pitanju visine naknade za sastav žalbe u postupcima javne nabave.

Tzv. procjenjivi žalbeni postupci (visina naknade odvjetničkog troška za sastav žalbe odmjeravala se prema procijenjenoj vrijednosti nabave) prema novom navednom Zakonu tretiraju se kao neprocjenjivi predmeti.

Time se ukinuo i sustav odvjetničke žalbene provizije i naknada troškova žalbenog postupka stavljena je u nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. 

Prema najnovijem zakonu o javnoj nabavi, prosinac 2016. ZJN 2016 - NAKNADA ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA (članak 430. Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine, broj 120/16), treba naznačiti opis plaćanja: broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

ZJN 2016. je smanjio iznose osnovne naknade za procijenjene vrijednosti nabave do 750.000,00 kuna na 5000,00 kuna.

Iznose naknada od 5000,00  do 100.000,00 kuna za pokretanje žalbenog postupka nađite na stranici: Upute žalbeni postupak ZJN (120/16) -LINK

Sukladno odredbi članka 430. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) žalitelj je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

06.03.2020.