Upute DKOM o elektroničkoj komunikaciji u žalbenom postupku

Počevši od 1. siječnja 2018. godine, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne

nabave moguće je izjaviti žalbu putem međusobno povezanih informatičkih sustava Državne 

komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)  i  Elektroničkog oglasnika

 javne nabave Republike Hrvatske (sustav e-Žalba). 


Mogućnost izjavljivanja elektroničke žalbe predviđena je ZJN 2016, dok je oblik i način 

dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije detaljnije

uređen Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.).

Sukladno članku 426. Zakona o javnoj nabavi, stranke žalbenog postupka imaju pravo

očitovati se o zahtjevima i navodima druge strane i predložiti dokaze te Državna komisija

svakoj stranci dostavlja podneske kojima se raspravlja o glavnoj stvari ili predlažu nove

činjenice i dokazi.


Državna komisija u žalbenim postupcima u kojima je zaprimljena žalba putem

sustava e-Žalba, sukladno članku 3. stavak 9. Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi,

zaključke strankama prvenstveno dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem

sustava e-Žalba.


Način i vrijeme dostave podnesaka uređeno je odredbama članka 3. stavka 4. i 5.

Pravilnika o elektroničkoj žalbi, a prema kojima se smatra da je dostava Državnoj komisiji,

odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na

poslužitelju EOJN RH, te sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi, što

se na odgovarajući način primjenjuje i na druge podneske, strankama žalbenog postupka u

njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu

elektroničke pošte.

Sukladno naprijed navedenome, stranke žalbenog postupka dužne su voditi brigu o zaprimljenoj elektroničkoj pošti na poslužitelju EOJN RH i paziti na pravodobno davanje očitovanja u žalbenom postupku, a koje može biti od utjecaja na rješenje stvari.

IZVOR: DKOM.HR

POVEZANI SADRŽAJ: Pravna zaštita u području javne nabave – pravo na žalbu pri DKOM-u

Zanima vas e-žalba, rezervirajte mjesto ovdje, 1 klik!

Edukacije