Utjecaj najnovije prakse DKOMa i VUSa u svim fazama javne nabave

(Ažurirano ožujak 2022) Najbolje se uči na tuđim pogreškama.


Barem su nas tako učili.


A kada je javna nabava u pitanju, naručitelji (a i ponuditelji) posebnu pozornost trebaju obratiti na najnovija rješenja DKOMa i VUSa – ako ništa drugo da izbjegnu nepotrebno gubljenje novaca i vremena.

 

20 najvažnijih rješenja DKOMa bez kojih ne možete raditi u javnoj nabavi

Pregled najčešćih pogrešaka naručitelja i ponuditelja

(najnovija praksa)

 

1.     KLASA 198. od 20.04.2021. - propisivanje bez dodatka ili jednakovrijedan, propisivanje tehničkih specifikacija ne smije upućivati na određenu marku, osim ako je to opravdano predmetom nabave

           https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202104301050596354.pdf

 

2.     KLASA 350. od 11.05.2021. - Na dva mjesta u DON navedeni različiti rokovi izvršenja

                 https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202105201403143233.pdf

 

 

3.     KLASA 508. od 16.06.2021. - Zeleni kriterij koji nije povezan s predmetom nabave, posjedovanje certifikata HRN EN ISO 50001 – Upravljanje energijom

                    https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202106231146094269.pdf

 

4.     KLASA 503. od 14.06.2021. - Nove tehničke specifikacije i opsežna tehnička dokumentacija predstavlja značajnu izmjenu DON-a 

https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202106171055229221.pdf

 

5.    KLASA 411. od 7.06.2021. – Naručitelj je u troškovniku i tehničkoj specifikaciji na različite načine propisao traženje glede duljine staze te je DON nejasna, nerazumljiva i dvojbena.

https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202106151104093750.pdf

 

6.    KLASA 931. od 23.11.2021. Iako se u troškovniku ne upućuje na pogodovanje izravnim upućivanjem na naziv određenog proizvoda, propisanom tehničkom specifikacijom „vidljivo uzemljenje pomičnih kontakata uzemljenja”, žalitelj dostavom kataloga proizvođača koji upravo sadrži tu specifikaciju dokazao pogodovanje. Naručitelj se u žalbenom postupku pak drži pasivno i ne dokazuje da se za stavku može javiti barem dva različita proizvoda. U troškovniku navedena norma koja nije važeća što je utvrđeno uvidom na službene stranice Hrvatskog zavoda za norme. https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202111291409411142.pdf


Za detaljnija objašnjenja i pitanja najbolje je prisustvovati na seminaru koji se bavi temama DKOM i VUS rješenja.
 
Prijavite se ovdje:
https://info-puls.hr/Edukacija-Javna-Nabava

 

7.    KLASA 993. od 23.11.2021. Ponuditelj je u ponudi upisao nuđenu cijenu, troškovnik ima 1 stavku i u nju je upisao 0,00 kn. Za otklanjanje ovog nedostatka primjenjiv je čl. 293. ZJN 2016.

           https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202112071244546165.pdf

 

8.    KLASA 905. od 16.11.2021. Ponuditelj je u stavki troškovnika upisao tehničku specifikaciju s dva raspona, pa nije jasno što nudi. Za otklanjanje ovog nedostatka primjenjiv je čl. 293. ZJN 2016. https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202111251110051713.pdf

 

9.    KLASA 1004. od 11.11.2021. Ponuditelj je ispravio formule u troškovniku. Ne radi se o značajnoj izmjeni dokumentacije o nabavi u smislu čl. 240. ZJN 2016.

https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202111121144598735.pdf

 

10.KLASA 865. od 27.10.2021. Nejasne odredbe u troškovniku u pregledu i ocjeni ponuda ne smiju ići na štetu ponuditelja.

https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202111051311145024.pdf

 

11.KLASA 867 od 13.10.2021. Naručitelj je izvršio izmjene u dokumentaciji o nabavi, ali ne i u troškovniku. Zbog toga je dokumentacija o nabavi ostala nejasna.

       https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202110261305356108.pdf

 

12.KLASA 819. od 22.09.2021. Naručitelj je brisao pojedine stavke troškovnika. Ne radi se o značajnoj izmjeni dokumentacije o nabavi u smislu čl. 240. ZJN 2016.

https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202109271138278633.pdf

 

13.KLASA 285. od 28.04.2021. U troškovniku za nabavu usluge stručnog nadzora zadana je količina 1. S obzirom da opis stavke nije razrađen prema uslugama koje se traže za predmet nabave, dokumentacija o nabavi je nejasna.

https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202105121444594189.pdf

 

14.KLASA 196. od 19.03.2021. Tehničke specifikacije iz troškovnika nisu sukladne projektu. Dokumentacija o nabavi je nejasna i neusklađena.

https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202103251425190289.pdf

 

15.KLASA 785. od 30.09.2021. Prema dokumentaciji o nabavi uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti morao je dokazati svaki član zajednice ponuditelja što nije osporavano. Stoga je zajednica ponuditelja s pravom odbijena.

https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202110211122159849.pdf

 

16.KLASA 537. od 15.07.2021. Ispunjavanje uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti (upis u registar) dopušteno je tražiti za svakog gospodarskog subjekta iz ponude.

https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202107211233488138.pdf

 

17.KLASA 93. od 11.03.2021. Kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti za nabavu poštanskih usluga propisana potvrda HAKOM-a, te je oslanjanje na ovu sposobnost je zabranjeno.

https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202103171433455557.pdf

 

18.KLASA 162. od 09.03.2021. Uvjetom tehničke i stručne sposobnosti zadanim obrazovnim i stručnim kvalifikacijama onemogućen angažman stručnjaka iz treće države, što je protivno pravilima javne nabave.

https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202103161114416071.pdf


19.KLASA 938. od 26.10.21. Samopridržaj i rejting traženi kao kriteriji za odabir ponude. Radi se o nabavi osiguranja što nije povezano s predmetom nabave, a eventualno može biti element ekonomske i financijske sposobnosti uz uvjet poštovanja minimalnih razina.

https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202110291324364851.pdf

 

20.KLASA 252. od 22.04.2021. Kada se u dokumentaciji o nabavi traži dokazivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti - iskustvo gospodarskog subjekta iz ranije izvršenih ugovora, a element „sličnog” dokumentacijom nije definiran, valja ga u pregledu i ocjeni široko tumačiti imajući prvenstveno u vidu opis predmeta nabave i troškovnik.

https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202104261251135328.pdf 
Zašto čak i početnici moraju savladati načela javne nabave

 

Načelo ili princip (lat. principium ishodište, početak) je osnova iz koje potječe sve što jest. Također se tumači i kao temeljna istina
 

 

Javna nabava ima svoja načela i kada ih proučavamo naravno da zvuče zdravorazumski, ali opet ima situacija da DKOM intervenira i po tom pitanju.

 

Evo nekoliko svježih primjera i najnovija rješenja.

 

Načelo tržišnog natjecanja Podjela predmeta nabave na grupe. Članak 203., 204., 4. ZJN 2016, UsII-180/21 od 10. lipnja 2021.

 

Evo što je bilo:

S obzirom da se naručitelj prilikom podjele predmeta na grupe i formiranjem Grupe 1. vodio objektivnim kriterijima u skladu s pravilima struke što je i valjano argumentirao, proizlazi da je tuženik imao osnove za zaključak da opisanim postupanjem naručitelj nije povrijedio odredbu članka 204. stavka 1. ZJN 2016 i da takvim određivanjem predmeta nabave nije onemogućio pristup drugim gospodarskih subjekta da sudjeluju u predmetnom postupku.


Činjenica što tužitelj samostalno ne može ponuditi proizvode tražene predmetnom dokumentacijom, sama po sebi ne znači da je predmet nabave nezakoniti. Ujedno, tužitelj ničim ne dokazuje da opisani predmet nabave sadrži elemente iz kojih proizlazi da niti jedan gospodarski subjekt ne može samostalno ponuditi proizvode iz Grupe1.


U odnosu na te navode pravilno tuženik ističe da u postupku javne nabave radi izvršenja nabave mogu konkurirati svi subjekti s područja Europske unije, dakle, stanje na tržištu Republike Hrvatske nije relevantan faktor te nije osnovan prigovor tužitelja o povredi tržišnog natjecanja. Nadalje, otklanja se kao neosnovan i navod tužitelja o nezakonitosti Grupe 1 zbog njene velike vrijednosti jer Troškovnik za Grupu 1 ima 146 stavaka, za Grupu 2. 25 stavaka, a za Grupu 3. 36 stavka pa je logično da je njena vrijednost bitno veća u odnosu na druge dvije grupe.

 

Rješenje https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202104151218546031.pdf

Presuda https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202106231213447150.pdf

 

Načelo transparentnosti - Bodovanje – Reference – Pregled i ocjena ponuda Članak 4. ZJN 2016

UsII-67/21 od 18. ožujka 2021.

 

Evo situacije:

 

Iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda nije razvidan i jasan način dodjele bodova prema propisanim kriterijima, a kojim propustom naručitelj nije osigurao ispunjenje načela transparentnosti iz članka 4. ZJN, jer nije jasno vidljivo koje reference i na temelju kojih dokaza je bodovao, zbog čega se ne može niti provjeriti pravilnost i zakonitost bodovanja referenci od strane naručitelja.

 

S time u vezi je tuženik žalbeni navod o nezakonitosti bodovanja u odnosu na iskustvo stručnjaka 1 (za kriterij 2) i iskustvo stručnjaka 2, ocijenio osnovanim.

 

Rješenje https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202101081345047125.pdf

Presuda http://pdf.dkom.hr/dokumentit/202104151351300822.pdf

 


Načelo jednakog tretmana: Tehničke specifikacije – Pregled i ocjena ponuda – Nejednak tretman – Članak 4. ZJN 2016

UsII-1/21 od 4. veljače 2021.

 

Situacija je bila sljedeća:

 

Ocjenjujući tužiteljevu tvrdnju o nejednakom postupanju naručitelja prema ponuditeljima odnosno dovođenja tužitelja u nepovoljniji položaj u odnosu na odabranog ponuditelja, Sud zaključuje (na temelju naprijed navedenih činjenica koje proizlaze iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 8. listopada 2020.) da su određeni zahtjevi, upućeni tužitelju u postupku pregleda i ocjene ponuda, posljedica nedostataka odnosno kontradiktornosti i nejasnoća u dokumentaciji koja se odnosi na uređaje koje je ponudio tužitelj čime je naručitelj omogućio tužitelju dokazati da je ponuđeni uređaj sukladan tehničkim specifikacijama koje su propisane dokumentacijom o nabavi.


Promatrajući okolnosti konkretnog slučaja u svjetlu navedenog, valja zaključiti da je riječ o postupku in favorem tužitelja, slijedom čega nije moguće prihvatiti tvrdnju o povredi načela jednakog tretmana i transparentnosti na štetu tužitelja.

 

Rješenje https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202012021454356844.pdf

Presuda https://pdf.dkom.hr/dokumentit/202103031133217675.pdf

 

Na ovom mjestu nastavit ćemo dodavati i proširivati najnovija rješenja, tako da nas posjetite često na ovoj stranici (jednostavan trik: bookmark)

 

A možda je najlakše da pregled grešaka prodiskutirate sa našim stručnjacima i podijelite iskustva sa kolegama iz drugih firmi.

 

Najbolje rješenje: prijavite sa sudjelovanje na našim predavanjima.

Edukacije