Javna Nabava Radova - EU fondovi

SAFU je izradila i objavila NADOPUNU uputa za korisnike i popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 

UPUTA od 12.01.2024.


Jeste li znali da je u pripremi i provedbi postupka javne nabave za radove u sklopu projekata financiranim iz EU fondova, pored odredaba Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća, ZJN 2016 i podzakonskih akata, potrebno uzeti u obzir i recentnu praksu DKOM-a te preporuke kontrolnih tijela razine 2. 

Iako su potonje preporuke savjetodavne naravi, odgovornost za pripremu i provođenje postupka nabave leži isključivo na Naručitelju i stručnom povjerenstvu za javnu nabavu. U svrhu sprečavanja najčešćih pogrešaka i nastanka nepravilnosti koje se pojavljuju tijekom pripreme postupka javne nabave provode se ex ante kontrole koje mogu biti od koristi za dodatno uređenje Dokumentacije o nabavi i tehničkih specifikacija u cilju usklađenja sa pozitivnom regulativom i aktualnom praksom javne nabave. 

Neusvajanje dostavljenih preporuka kontrolnih tijela razine 2 te sve eventualne posljedice istog na provedbu postupka nabave nisu od utjecaja na činjenicu da je prilikom ex post kontrole provedenog postupka nabave u svakom slučaju moguće naknadno utvrđenje odstupanja od propisanih procedura te povreda pravila istih s posljedicom neprihvatljivosti vezanih troškova – financijskih korekcija. 

Nepravilnost je svako kršenje prava Europske Unije ili nacionalnog prava u vezi s primjenom prava Unije koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom.(čl. 2. st.1. toč. 36. Uredbe (EU) br. 1303/2013). 

Smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija (Odluka Europske Komisije C(2013) 9527 od 19.12.2013. (Smjernice EK) odnosno Pravila o financijskim korekcijama za Ugovore o bespovratnim sredstvima potpisane na i nakon 9.6.2017. godine, se prije svega primjenjuju u slučaju nepravilnosti koje predstavljaju povredu pravila o (javnoj) nabavi primjenjivih na ugovore financirane iz proračuna Unije. 

Pravilima o financijskim korekcijama utvrđuju se uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, određuju financijske korekcije i privremena mjera obustave isplate dodijeljenih sredstava. 

Raspon stopa ispravaka je od 2% do 100%. 

Najteže povrede (100% korekcije bez mogućnosti umanjenja) predstavljaju:

  • sukob interesa
  • prijevara utvrđena na temelju pravomoćne/konačne odluke nadležnog pravosudnog tijela (vezano uz nabavu ili druge aktivnosti koje se obavljaju u okviru provedbe projekta)

  • neprimjena pravila (javne) nabave
  • propuštanje objave odgovarajuće obavijest o (javnoj) nabavi/poziva na dostavu ponuda. 

NOVA PRAVILA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA 08/2019 (PREUZMITE!) 

Pravila o financijskim korekcijama sastavni su dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. Pravilima se utvrđuju uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, određuju financijske korekcije i privremena mjera obustave isplate dodijeljenih sredstava.Kod pripreme postupka javne nabave radove, pored gore navedenog, potrebno je uzeti u obzir i pozitivnu građevinsku regulativu kojim propisima je uređeno područje predmeta nabave radova. Navodimo neke zakonske izmjene koje je su stupile na snagu početkom 2019. godine:


1. 1. siječnja 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 118/18).

Jedna od glavnih izmjena sadržana je u članku 55. toga Zakona kojim je propisano da poslove projektantskog nadzora može obavljati projektant arhitektonske, građevinske, strojarske i/ili elektrotehničke struke koji je izradio glavni projekt prema kojem se gradi građevina.

2. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja donio je 28.12.2018. godine temeljem članka 284. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi Odluku o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, 119/2018 i 5/19 – ispravak Odluke). 


Odluka definira osnovne skupine usluga, i to:

1.Prostorno uređenje

2.Projektiranje

3.Projektantski i stručni nadzor

4.Revizija

5.Nostrifikacija

6.Izrada elaborata

7.Tehničko savjetovanje

8.Vođenje projekata

9.Ostale usluge koje utječu na životni vijek zahvata u prostoru i njegov utjecaj na pojedinca, društvo i okoliš.


Odlukom se uređuju relativni ponderi javnih naručitelja iz djelokruga Ministarstva za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, a koje u postupcima javne nabave mogu koristiti i drugi obveznici javne nabave.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 119/18 od 28. prosinca 2018. godine i stupila je na snagu osmoga dana od dana objave, odnosno 5. siječnja 2019. godine.

Ispravak Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju objavljen je u Narodnim novinama broj 5/19 od 16. siječnja 2019. godine. 


Odlukom je dat okvir unutar kojega se za svaku pojedinu javnu nabavu arhitektonske, inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju mogu odrediti kvalitativni kriteriji, za učinkovitiji odabir ekonomski najpovoljnije ponude. Poznato je da predmetne usluge imaju presudan utjecaj na visinu ukupnih troškova u realizaciji usluga u području prostornog uređenja i gradnje, s obzirom da najjeftinija ponuda nije ujedno i najpovoljnija ponuda. 


Kvalitetan izbor pružatelja usluge jamči naručitelju realizaciju usluge uz optimalne troškove, a ova Odluka je alat za postavljanje kvalitativnih kriterija za javnu nabavu.

Saznajte više -  NOVI TERMINI EDUKACIJA!, KLIK DO PRIJAVE