Otvoreni postupak javne nabave

Kvaliteta provedbe javne nabave uvelike ovisi i o odabiru odgovarajućeg postupka javne nabave. S osvrtom na statistička izvješća  2017. možemo zaključiti da je upravo otvoreni postupak javne nabave taj koji se najčešće izabire među svim postupcima: 


1. otvoreni postupak


2. ograničeni postupak


3. natjecateljski postupak uz pregovore


4. natjecateljski dijalog


5. partnerstvo za inovacije


6. pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje


“To je postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.” Jedan je od osnovnih postupaka koje naručitelji mogu koristiti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.


Prednosti otvorenog postupka 

Prema statističkim izvješćima, otvoreni postupak je najzastupljeniji od svih postupaka javne nabave, odnosno naručitelji ga najčešće koriste. Kroz taj postupak najviše dolazi do izražaja načelo transparentnosti, tržišnog natjecanja, jednakog tretmana i zabrane diskriminacije, čime se u najvećoj mjeri zadovoljava interes javnosti za provedbu javne nabave.


Zastupljenost postupaka javne nabave

U 2017. godini i dalje se najviše koristi otvoreni postupak javne nabave koji je i brojem objava i vrijednosno najzastupljeniji, dok je, po broju ugovora, najmanje korišten natjecateljski postupak uz pregovore, a natjecateljski dijalog se uopće nije koristio.

Naručitelji su u 2017. godini sklopili 10.170 ugovora temeljem otvorenog postupka javne nabave, dok su istu mogućnost u 2016. godini koristili za sklapanje 11.551 ugovor. ( Za usporedbu - naručitelji su u 2013. godini sklopili 18864 ugovora temeljem otvorenog postupka javne nabave, dok su istu mogućnost u 2012. godini koristili za sklapanje 22894 ugovora.)

U pregovaračkom postupku bez prethodne objave naručitelji su 2017. sklopili 676 ugovora, dok je u prethodnoj 2016. godini sklopljeno 1.088 ugovora. (Za usporedbu -  naručitelji su u 2013. u pregovaračkom postupku javne nabave  sklopili 2081 ugovor, dok je u 2012. godini sklopljeno 2169 ugovora.)

Izvor: Uprava za politiku javne nabave 


PREMA NAJNOVIJEM ZAKONU (ZJN 2016)

MOGUĆNOST SKRAĆIVANJA ROKOVA:

*    Prethodna informacijska obavijest - PIO  sadržavala je, osim informacija koje su zahtijevane u Prilogu V. dijelu B odjeljku I. ZJN 2016, sve informacije koje su zahtijevane u Prilogu V. dijelu B odjeljku II. ZJN 2016, u mjeri u kojoj su te informacije bile dostupne u trenutku objave periodične indikativne obavijesti i poslana je na objavu između 35 dana i 12 mjeseci prije slanja objave poziva

**   Ako se ponude u postupcima j.n. velike vrijednosti dostavljaju e-putem (čl. 232.)
 Sukladno članku 232. ZJN, a vezano uz članke 228. i 229. ZJN, naručitelj u navedenim postupcima može skratiti minimalni rok za dostavu ponuda za 5 dana zbog korištenja e-dostave ponude. 

*** Ako je žurna situacija propisno opravdana od strane naručitelja (čl. 234.) 

Dakle, u otvorenom postupku velike vrijednosti, minimalni rok koji se može primijeniti je 30 dana, s tim da treba voditi računa da je to punih 30 dana


U svakom slučaju treba voditi računa o složenosti postupka te koliko je realno vremena potrebno za dostavu valjane ponude.

NE PROPUSTITE SAZNATI SVE O OTVORENOM POSTUPKU NA USAVRŠAVANJU!