Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove od 25.11.2021.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je sukladno  Zakonu o obnovi  (NN  102/2010/21117/21)  
Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.
U Nar. nov., br. 126/21 od 24. studenoga 2021. objavljen je Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove koji je stupio na snagu 25.11.2021. godine.
Pravilnik je donesen na temelju čl. 42. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21 i 117/21)

Posljednjim izmjenama i dopunama navedenog zakona, koje su stupile na snagu 30.10.2021. (NN 117/21), izuzete su od primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) nabave robe, usluga i radova za potrebe obnove od potresa čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova (tzv. mala nabava), te je previđeno da se na tu nabavu primjenjuju odredbe ovog pravilnika kojeg je donio ministar nadležan za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu.

Pravilnikom se, u skladu s mjerama antikorupcijske zaštite, uređuju pravila o postupku nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu EU, ovisno o vrsti naručitelja i vrsti ugovora izraženih u odgovarajućoj vrijednosti u nacionalnoj valuti sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag) radi sklapanja ugovora o nabavi robe, usluga ili radova i pravila žalbenog postupka, uzimajući u obzir načela javne nabave te obvezu primjene elektroničkih sredstava komunikacije i javne objave informacija o postupcima nabave.

Za potrebe obnove od potresa primjenjuju se sljedeća pravila:

  • za nabavu roba i usluga čija je ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kn (tzv. jednostavna nabava), Naručitelj primjenjuje interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije;
  • za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi 200.000,00 kuna i više, odnosno za nabavu radova od 500.000,00 kn i više, a do europskih pragova (tzv. mala nabava), primjenjuje se Pravilnik te je naručitelj dužan objaviti Poziv na dostavu ponuda u EOJN RH – Jednostavna nabava – eDostava s javnom objavom poziva prema Zakonu o obnovi i na internetskim stranicama Naručitelja;
  • za nabavu roba, usluga i radova čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave prelazi europske pragove (tzv. velika nabava) primjenjuje se ZJN 2016.

Vrijednosti europskih pragova primjenjive od 1.1.2022. nađite ovdje.


Više o objavama postupaka u EOJN u svrhu nabave po Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/20) možete vidjeti ovdje.

Edukacije