Pravo na žalbu pri DKOM-u i osobito bitne povrede

Pravna zaštita u javnoj nabavi

Pravna zaštita sastavni je dio zakona u kojem su propisane odredbe temeljem kojih dionici u postupcima javne nabave mogu ostvariti zaštitu sustava od nezakonitih radnji u samim postupcima kao i u izvršenju ugovora o javnoj nabavi.

Pravna zaštita javne nabave (pravo na žalbu) uređena je Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i ZJN 2016,  u glavi četvrtoj, regulirana odredbama članaka 398. do 435.

Prema odredbama ZJN 2016., Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, DKOM, nadležna je za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave.


Postupanje Državne komisije i bitne povrede

U žalbenom postupku Državna komisija postupa u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti pazi na postupovne pretpostavke i osobito bitne povrede:

određivanje kraćeg roka za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje od minimalnog roka propisanog Zakonom

ispravak obavijesti nije poslan na objavu, a postojala je obveza sukladno odredbama Zakona

rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje nije produljen, a postojala je obveza sukladno odredbama Zakona 

nema kriterija za odabir ponude ili ponderi nisu određeni sukladno članku 286. Zakona 

natjecatelj ili ponuditelj je morao biti isključen iz postupka javne nabave jer postoje obvezne osnove za njegovo isključenje 

nakon isteka roka za dostavu ponuda u otvorenom ili ograničenom postupku naručitelj je vodio pregovore ili je ponuditelj izmijenio svoju ponudu suprotno odredbama Zakona 

kriteriji za odabir gospodarskog subjekta nisu određeni sukladno člancima 256. – 259. Zakona 

naručitelj nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu izvora prava, što je bilo od utjecaja na zakonitost postupka, a za koju žalitelj nije znao niti mogao znati u trenutku izjavljivanja žalbe

Državna komisija nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave 

 

Pri plaćanju NAKNADE za pokretanje žalbenog postupka (regulirane odredbama članka 430. Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine, broj 120/16), treba naznačiti opis plaćanja: broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

Iznose naknada od 5 000 do 100.000,00 kuna za pokretanje žalbenog postupka koje ovise o procjenjenoj vrijednosti nabave nađite na stranici DKOM-A: Upute žalbeni postupak ZJN (120/16) -LINK.

Sukladno odredbi članka 430. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) žalitelj je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

Ključna novina u postupcima pravne zaštite prema ZJN 2016. je obaveza žalitelja na plaćanja naknade za vođenje žalbenog postupka odmah prilikom izjavljivanja žalbe.

➡️Preporučamo edukaciju na navedenu temu, prijavite se ovdje!

POVEZANI SADRŽAJ: Upute DKOM o elektroničkoj komunikaciji u žalbenom postupku