JEDNOSTAVNA NABAVA – sve što morate znati na jednom mjestu u 2023.

Jednostavna nabava – Sve na jednom mjestu

(Ažurirano siječanj 2023.)

 

Prvo što trebate znati o jednostavnoj nabavi da je to dio javne nabave koji ne podliježe Zakonu o javnoj nabavi.

 

Zašto?

 

Jer se postupci jednostavne nabave primjenjuju kada iznosi nisu veliki i kada naši predstavnici vani nabavljaju što im treba.

 

Čini se baš jako jednostavno, ali opet Naručitelji itekako moraju pratiti posebne procedure kada je u pitanju jednostavna nabava.


OVDJE (LINK) MOŽETE NAĆI SVIH 18 OBRAZACA KOJI SU POTREBNI ZA POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 Evo što se nalazi u paketu dokumenata:

 

 • DON – jednostavna nabava radova

 • DON – jednostavna nabava roba

 • DON – jednostavna nabava usluga

 • Izjava o nepostojanju materijalnih nedostataka – jednostavna nabava

 • Obrazac za pokretanje postupka jednostavne nabave I

 • Obrazac za pokretanje postupka jednostavne nabave II

 • Odluka o ovlaštenim predstavnicima – jednostavna nabava

 • Podaci o podugovarateljima

 • Podaci o zajednici GSa

 • Ponudbeni list u postupku jednostavne nabave

 • Ponudbeni list_obrazac

 • Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave, bez priloga

 • Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave, sa prilozima

 • Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave izvođenje radova

 • Poziv na dostavu ponude_jednostavna nabava

 • Poziv na dostavu ponude_jednostavna nabava_prošireni

 • Uputa o provedbi jednostavne nabave

 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_jednostavna nabavaZakon o javnoj nabavi (ZJN 2016) spominje jednostavnu nabavu tek u nekoliko navrata, u člancima 15. i 23. te u okviru prekršajnih odredbi.

Značenje je očito, tamo gdje se primjenjuje ZJN 2016 ne primjenjuje se jednostavno nabava, i obrnuto.

 

Ukratko, ZJN 2016 je ovime odredio da se jednostavna nabava provodi za sve postupke do vrijednosti nacionalnih pragova, odnosno za postupke nabave usluga i roba do 26.540,00 eura ( 200.000 kn) te za nabavu radova do 66.360,00 eura (500.000 kn), sve bez PDV-a.

Pravila i uvjete provedbe postupaka jednostavne nabave utvrđuje naručitelj svojim općim aktom.Pojam Jednostavna nabava 


Da budemo sasvim precizni, evo što kaže aktualni Zakon o javnoj nabavi (ZJN 2016).

 

Članak 15. stavak 1. ZJN 2016 (link)

Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. ZJN 2016

 

Članak 12. stavak 1. ZJN 2016

ZJN 2016 se ne primjenjuje:

 

1. na nabavu

a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura / 200.000,00 kuna

b) radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura / 500.000,00 kuna

 

2. na nabavu u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 126.080,00 eura / 950.000,00 kuna

b) radova procijenjene vrijednosti manje od 530.880,00 eura / 4.000.000,00 kuna.

 

 

Ovo je baš jako bitno znati

 

 • Jednostavna nabava – do vrijednosti nacionalnih pragova (iz čl. 12. st. 1. ZJN 2016) - ne primjenjuje se ZJN – već OPĆI AKT NARUČITELJA do 26.540,00 eura / 66.360,00 eura (200.000 kn / do 500.000 kn)

 

 • Pravila i uvjete utvrđuje naručitelj svojim općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave i mogućnost elektroničkih sredstava komunikacije.

 

 • Opći akt - objava na webu (+ kasnije izmjene) – opći akt internog karaktera kojim se uređuje način rada i utvrđuju procedure

 

 • Ako ne objavi na web stranici, čini prekršaj

 

 • Nije potrebno provoditi savjetovanje s javnošću (obveza propisana temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama)

 

 • Preporuka: na web-u objaviti postupke i akte iz jednostavne nabave

 

 • Preporuka: provoditi elektroničku komunikaciju

 

 • Obveza unosa u plan nabave i registar ugovora o nabavi, izuzev manjih od

  2650,00 eura / 20.000 kn.

 

 • Obveza za javne i sektorske naručitelje

 

 • DKOM nije nadležna za postupanje 

 

 

Procijenjena vrijednost ne smije se koristiti s namjerom izbjegavanja ZJNa

 

To određuju ove odredbe čl. 16. st. 2. i 3. ZJN 2016 koje glase:

(2) Način izračunavanja procijenjene vrijednosti nabave ne smije se koristiti s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona ili odredaba ovoga Zakona koje se primjenjuju na nabavu male, odnosno velike vrijednosti.

 

(3) Nabava se ne smije dijeliti s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona ili odredaba ovoga Zakona koje se primjenjuju na nabavu male, odnosno velike vrijednosti

 

Odredbe čl. 17. koji glasi:

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora, što se izričito određuje u dokumentaciji o nabavi.

 

  

Jednostavna nabava predstavlja 20% od ukupne javne nabave

 


 

Prema Statističkom izvješću MINGOa, Uprave za politike javne nabave, ukupna vrijednost javne nabave u 2019. godini iznosi 54. mld kn bez PDV-a.

 

Udio vrijednosti jednostavne nabave u 2019. u ukupnoj vrijednosti javne nabave je 20%.

 

Uspoređujući udio jednostavne nabave u ukupnoj vrijednosti javne nabave u proteklim godinama razvidan je pad. U 2018. udio jednostavne nabave u ukupnoj vrijednosti javne nabave bio je 21%, a u 2017. 23%.

 

Ipak, ako pogledamo trendove zamijetno je povećanje ukupne vrijednosti javne nabave u cijelosti. Tako je ukupna nabava u razdoblju od 2012. do 2019. porasla sa 39.3 mld kn, za 14.8 mld kn, što je povećanje za 38%. Samo je protekle godine skok bio zamijetan u odnosu na godinu dana prije za čak 16%.

 

U isto vrijeme, vrijednost jednostavne nabave je relativno stabilna, iako je lani također porasla za 1 mld kn, odnosno za 10% na 11 mld kn u 2019.

 


Prema Statistici u nizu Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske objavljenoj 28. veljače 2020., BDP za 2019. godinu iznosio je 328.236 mil kn Sukladno tome, udio ukupne vrijednosti javne nabave bez PDV-a u BDP-u za 2019. je 16,46%, što je povećanje za 10,62% u odnosu na 2018. u kojoj je udio ukupne vrijednosti javne nabave bez PDV-a u BDP-u za 2018. (14,88%).

 


 

Transparentnost je izrazito bitna

 

 • nediskriminirajući opis predmeta nabave,

 • jednak pristup za sve gospodarske subjekte, 

 • primjereni rokovi

 
 na naručitelju je da osigura dovoljan stupanj objave koji će omogućiti tržišno natjecanje
 
preko EOJN omogućeno je objavljivanje i jednostavnih nabava koje se nalaze na izdvojenom popisu objava kako bi se dobile kvalitetnije ponude

 

Objava jednostavne nabave na EOJN

 

Od lipnja 2020. Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN) postao je i oglasnik za jednostavnu nabavu. (link)

 

 


 

Dakle naručitelji mogu provoditi jednostavnu nabavu na EOJN kao cjeloviti postupak sve do objave obavijesti o dodjeljenim ugovorima.

 

Također je moguće odabrati tri opcije provođenja jednostavne nabave (link)

 

1.    e-Dostava s javnom objavom poziva 

javna objava postupka jednostavne nabave

zainteresirani ponuditelji isključivo dostavljaju ponude putem EOJN RH

elektronička sredstva komunikacije

postavljanje upita naručitelju – odgovori ponuditelju

pojašnjenja/upotpunjavanja ponuda

otvaranje ponuda na portalu EOJN RH

objava ugovora jednostavne nabave

2.    e-Dostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS)

pozivanje gospodarskih subjekata na dostavu ponuda

pozvani gospodarski subjekti isključivo dostavljaju ponude putem EOJN RH

elektronička sredstva komunikacije

postavljanje upita naručitelju – odgovori ponuditelju

pojašnjenja/upotpunjavanja ponuda

otvaranje ponuda na portalu EOJN RH

objava ugovora jednostavne nabave

3.    javna objava poziva

javna objava postupka jednostavne nabave

svi zainteresirani ponuditelji dostavljaju papirnate ponude

objava ugovora jednostavne nabave

 

Ako želite saznati više o tome kako možete objaviti jednostavnu nabavu na EOJN, kliknite na ovaj link.

 

Super korisni linkovi ako provodite postupak jednostavne nabave:

 

Upute za korištenje modula jednostavne nabave  (link)

Obavijest o bagatelnoj nabavi (link)

Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama (link)

 

E da, trebat će Vam još 33.18 eura + pdv  da biste objavili postupak jednostavne nabave na EOJN. Evo što dobivate za to:

 

objavu "Obavijesti o bagatelnoj nabavi"

objavu "Obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama"

prilaganje dokumentacije za nadmetanje, pet dokumenata (jedan dokument – maksimalno 5 MB)

čuvanje dokumentacije 60 dana od dana objave.

 

 

Kako izgleda poziv na dostavu ponude - osnovno

 

Pozivi prema određenom broju gospodarskih subjekata. (npr. min 3)
Vlastita baza podataka
Istraživanje tržišta
 
Objava na web-u
Prihvaća se ponuda nepozvanog ponuditelja
 
 Objava na EOJN
Slobodna dostava ponuda
 
Napomena:

 • Sve ponude uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima!

 • Otvorena komunikacija usmjerena na sve ponuditelje na jednak način!

 • Naručitelji ne smiju zlorabiti veliku slobodu!


Opći akt naručitelja

 

Pravila i uvjete provedbe postupaka jednostavne nabave utvrđuje naručitelj svojim općim aktom.

 

Definirajući odredbe provedbe postupaka jednostavne nabave u okviru tog općeg akta, naručitelj mora uzeti u obzir načela javne nabave kao i mogućnost elektroničkih sredstava komunikacije.

 

Govoreći o načelima, to je jedina obveza koja se mora preuzeti iz ZJN 2016 a vezano uz jednostavnu nabavu. Sve ostale odredbe Zakona nisu obveza u okviru ovih postupaka, ali se pri tome može dati preporuka za korištenje pojedinih odredbi, poput npr. odredbi o sukobu interesa.

 

Nadalje, opći akt kojim se propisuju odredbe jednostavne nabave, naručitelj objavljuje na vlastitim internetskim stranicama kao svoju obvezu, uz obvezu objavljivanja i svih kasnijih izmjena istog.

 

Opći akt je internog karaktera kojim se uređuje način rada i utvrđuju procedure provedbe jednostavne nabave, bez obzira na sam naziv tog općeg akta (pravilnik, naputak, uputa, odluka, ili sl.).

 

 

Ako opći akt ne objavi na stranici, naručitelj čini prekršaj.

Člankom 443. stavkom 2. ZJN 2016 je tako propisno: „ Novčanom kaznom od 1320,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj: 1. ako ne objavi opći akt za jednostavnu nabavu te sve njegove kasnije promjene na internetskim stranicama (članak 15. stavak 3.)“.

 

Preporuka je naručitelju u općem aktu ne propisivati previše odredbi koje proizlaze iz ZJN 2016 kako se ne bi trebale raditi prezahtjevne interne procedure. Dakle, poanta je što više olakšati i pojednostavniti postupke jednostavne nabave, kao što joj i sam naziv sugerira.

 Jednostavna nabava prema Mingor smjernicama za provedbu postupaka jednostavne nabave

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave, je dana 19. rujna 2022. godine objavila dokument pod nazivom „
SMJERNICE br. 2, SMJERNICE ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE, verzija 1 .0, s namjerom redovitih ažuriranja istih.


Smjernice su donesene u okviru Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije, a ovdje posebno važno u okviru jačanja antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave.

Cilj Smjernica za provedbu jednostavne nabave je pojašnjavanje odredbi propisa kojima se uređuje jednostavna nabava kao i davanje smjernica naručiteljima za provedbu postupaka jednostavne nabave, s naglaskom na transparentnost postupanja naručitelja.

Smjernice sadržavaju kratke naputke usmjerene na poštivanje načela javne nabave, mogućnosti korištenja elektroničkih sredstava komunikacije kao i na obveze vođenja Plana nabave i Registra ugovora.

Također, Smjernice se osvrću i na izradu općeg akta naručitelja za jednostavnu nabavu te u kratkim crtama na dodjelu ugovora.

Edukacije