Javna nabava za ponuditelje: osnovni savjeti kod izrade i predaje ponuda

Kako ponuditelji popunjavaju Elektronički ESPD obrazac u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH?➡️Nakon objave postupka javne nabave, ponuditelji preuzimaju eESPD obrazac (xml datoteku).➡️Kroz modul „Popunjavanje eESPD obrasca“ u EOJN RH ponuditelji prilažu preuzetu xml datoteku eESPD obrasca te d...

„Bagatelna“ nabava, više nije bagatelna?

Izmjene Zakona o javnoj nabavi, koje su stupile na snagu 10. prosinca 2013. godine predstavljat će podjednak izazov i za naručitelje i za ponuditelje. O svim detaljima promjena bit će potanko objašnjeno na predstojećoj konferenciji koju organizira Info puls na tu temu 24. siječnja 2014, i koje su im...