Pregled noviteta u EOJN RH u 2020.

zbog zahtjeva Službenog lista EU (TED) od 17. siječnja 2020. na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH implementirano je pravilo o obaveznoj usklađenosti vrste ugovora (robe, radovi, usluge) i osnovnog CPV-koda predmeta nabave za sve obavijesti koje se šalju u Službeni list EU (TED).Osnovni CPV-kod...

Upute DKOM o elektroničkoj komunikaciji u žalbenom postupku

Počevši od 1. siječnja 2018. godine, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnenabave moguće je izjaviti žalbu putem međusobno povezanih informatičkih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)  i  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (sustav e-Žalba). M...

Novi dokumenti Europske Komisije o Javnoj nabavi

Europska komisija (EK) objavila je tri nova dokumenta o javnoj nabavi:1. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Kako unaprijediti funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju (link)2. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu,...